ป้ายกำกับ: เบอร์น้ำมันเครื่องยนต์ ต่างกันอย่างไร

การเลือกใช้งานน้ำมันเครื่องให้เหมาะกับเครื่องยนต์

การเลือกใช้น้ำมันเครื่องยนต์ให้เหมาะสมตามการใช้งานของเครื่องยนต์ของรถยนต์ชนิดนั้นๆ พร้อมทั้งอธิบายเลข ตัวอักษรต่าง ๆ บนแกลลอนน้ำมันเครื่องยนต์ต่างกันอย่างไร