รู้ยัง!! มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ทุกธนาคาร ลดดอก-ชะลอจ่าย ค่าผ่อนบ้าน-รถ-บัตรเครดิต

27/03/2020 admin

covid-19 มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้

มัดรวม!! มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ทุกธนาคาร ลดดอก-ชะลอจ่าย ค่าผ่อนบ้าน-รถ-บัตรเครดิต

ช่วงสถานการณ์โควิต-19 ที่ไม่น่าไว้ใจแบบนี้ ย่อมส่งผลกระทบต่อการเงินในกระเป๋าแน่นอน เพราะภาคธุรกิจโดยรวมก็สะดุด ในขณะที่บางคนรายได้น้อยลงเพราะไม่ได้มีการจ้างงาน ดังนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยจึงมีนโยบายให้ธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาลูกหนี้ในช่วงที่โควิด-19 ยังระบาดและภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ บทความนี้มัดรวมมาให้แล้ว อัพเดทมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้จากสถาการณ์โรค Covid-19 จากทุกธนาคาร

​ธ.กรุงเทพ

ลูกหนี้ธุรกิจ

 • สินเชื่อเดิมที่มีกับธนาคาร พักชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
 • ให้สินเชื่อเพิ่ม
  • ลูกหนี้ SMEs สนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติมตามโครงการ ‘สินเชื่อบัวหลวง SME บรรเทาทุกข์จากภาวะเศรษฐกิจ’ เพื่อช่วยเหลือด้านเงินทุนและเสริมสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการที่ธุรกิจได้รับผลกระทบ วงเงินต่อรายสูงสุด 30 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MLR -1% ต่อปี หรือพิจารณาผ่อนผันตามความเหมาะสมแต่ละกรณี
  • สำหรับลูกหนี้รายใหญ่พิจารณาสินเชื่อเพิ่มตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี

ลูกหนี้รายย่อย (สินเชื่อบัตรเครดิต)

 • ผ่อนผันลดอัตราดอกเบี้ยลงจากอัตราปกติร้อยละ 50
 • ผ่อนผันลดจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระเหลือไม่เกินร้อยละ 10
 • ผ่อนผันยกเว้นดอกเบี้ยจากหนี้ที่ค้างชำระ
 • ผ่อนผันให้ไม่ต้องผ่อนชำระหนี้ตามยอดเรียกเก็บไม่เกิน 3 รอบบัญชี

สินเชื่อรายย่อยอื่นๆ (สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย, สินเชื่อบุคคล)

 • ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ ผ่อนผันให้ปลอดการชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
 • ปรับยอดผ่อนชำระรายเดือนลงสูงสุด 40% ไม่เกิน 24 เดือน
 • ปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้ระยะเวลาหนึ่ง
 • ผ่อนผันยกเว้นดอกเบี้ยจากหนี้ที่ค้างชำระ
>>อ่านรายละเอียด ​
เบอร์ติดต่อสอบถาม 1333 หรือ 0-2645-5555
เบอร์ติดต่ออสอบถามส่วนการบริการสมาชิกบัตร 0-2638-4000
ธ.กสิกรไทย
ลูกค้าธุรกิจ
 • สินเชื่อเพื่อธุรกิจ (ประเภทเงินกู้) : ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด 12 เดือน
 • วงเงินหมุนเวียน (ประเภทตั๋ว) : ขยายตั๋วได้ไม่เกิน 12 เดือน
 • สินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักร : ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด 12 เดือน
ลูกค้ารายย่อย
 • สินเชื่อบ้านกสิกรไทย และ สินเชื่อที่อยู่อาศัยอื่นที่มีหลักประกัน : ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด 12 เดือน
 • สินเชื่อบัตรเครดิต และ สินเชื่อส่วนบุคคล : ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ย ถึงรอบบัญชีเดือนธันวาคม 2563
 • สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ : ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด 12 เดือน
เบอร์ติดต่อ K-Contact Center 0 2888 8888
ธ.ไทยพาณิชย์

ลูกค้าธุรกิจ

ธนาคารไทยพาณิชย์ออกมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจให้กับลูกค้าธุรกิจด้วยการ

 • พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุด 12 เดือน
 • ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 12 เดือน
 • ขยายระยะเวลาวงเงินหมุนเวียน (P/N, T/R, P/C) สูงสุด 6 เดือน

ลูกค้าบุคคลและผู้ประกอบการรายย่อย

ธนาคารไทยพาณิชย์ออกมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจให้กับลูกค้าบุคคลและผู้ประกอบการรายย่อยด้วยการ

 • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อย : พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน
 • สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ : พักชำระค่างวดสูงสุด 6 เดือน
 • สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล : พักชำระยอดขั้นต่ำสูงสุด 6 เดือน

หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

โดยลูกค้าที่ประสงค์จะพักชำระหนี้สามารถติดต่อ
• ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์
• สาขาทั่วประเทศ
• Call Center 0 2777 7777
ธ.กรุงไทย
 1) ลูกหนี้ธุรกิจ
     ลูกหนี้วงเงิน < 20 ล้านบาท
 • พักชำระหนี้เงินต้นนาน 3 เดือน

  ลูกหนี้ที่มีรายได้ลดลงจากสถานการณ์เศรษฐกิจ

 • ​พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 12 เดือน
 • ขยายระยะเวลาชำระหนี้ P/N และ Trade Finance สูงสุด 6 เดือน

  ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบการ Covid 19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร รถเช่า ร้านขายของฝากที่ระลึก

2) ลูกหนี้บุคคล

   ลูกค้าทุกราย

    สินเชื่อบ้าน : พักชำระเงินต้นนาน 3 เดือน

    สินเชื่อบุคคล (Smart Money และ อเนกประสงค์ 5 Plus) : เลื่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน

   ลูกค้าที่มีรายได้ลดลง

    สินเชื่อบ้านและสินเชื่อบุคคล : พักชำระเงินต้นสูงสุด 12 เดือน

 

เบอร์ติดต่อสอบถาม
Krungthai Call Center
0 2111 1111
​ธ.กรุงศรีอยุธยา

        คุณสมบัติของลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการ:

 • เป็นลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจ (ยกเว้น Business Banking) ซึ่งได้รับผลกระทบทั้งทางตรงหรือทางอ้อมจากภาวะเศรษฐกิจเป็นการชั่วคราว
 • ปัจจุบันไม่ได้มีสถานะเป็นลูกหนี้ NPL ของธนาคาร
 • ไม่ใช่ลูกหนี้ทุจริตหรืออยู่ในระหว่างขั้นตอนทางกฎหมายซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้หรือเป็นเหตุให้ลูกหนี้ล้มละลาย รวมถึงไม่มีรายชื่ออยู่ใน Blacklist หรือ Business Fraud

มาตรการผ่อนปรน:

เงื่อนไขในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้พิจารณาตามความรุนแรงของปัญหาเป็นรายกรณี โดยให้อยู่ภายใต้กรอบดังต่อไปนี้:

 1. วงเงินสินเชื่อไม่หมุนเวียน (Non-Revolving Facility)
  1. ลดอัตราดอกเบี้ยได้สูงสุดไม่เกิน 2% จากอัตราดอกเบี้ยเดิม เป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน
  2. ยอดหนี้ค้างชำระก่อนลงนามในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของโครงการฯ สามารถจ่ายชำระในช่วงท้ายของอายุสัญญาได้
  3. ผ่อนปรนการชำระเงินต้น เป็นระยะเวลารวมไม่เกิน 12 เดือน
  4. ลดจำนวนเงินผ่อนชำระ เป็นระยะเวลารวมไม่เกิน 12 เดือน
  5. ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ เป็นระยะเวลารวมไม่เกิน 12 เดือน
  6. การขยายอายุสัญญาสำหรับวงเงินที่ค้ำประกันโดย บสย. ภายในกรอบอายุของ บสย. โครงการนั้นๆ
  7. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติ พร้อมทั้ง ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมพิธีการสินเชื่อ
 2. วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Facility)
  1. การขยายวันครบกำหนดชำระของธุรกรรมสินเชื่อ สามารถขยายได้ครั้งละไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันครบกำหนดชำระเดิม ทั้งนี้ขยายได้ไม่เกินอายุเดิมของธุรกรรม
  2. การปรับวงเงินจากระยะสั้นเป็นสินเชื่อระยะยาว วงเงินของสินเชื่อระยะยาวต้องไม่เกินไปกว่าภาระสินเชื่อที่ปรับมา ทั้งนี้อายุของวงเงินสินชื่อระยะยาวต้องไม่เกิน 12 เดือน
  3. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติ พร้อมทั้ง ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมพิธีการสินเชื่อ

ระยะเวลาของโครงการ

สิ้นสุดธันวาคม 2564

มาตรการสำหรับสินเชื่อรายย่อยเพื่อบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 ประกอบด้วย

ลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อบุคคล

 • พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน
 • ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด

ลูกค้าสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย

 • พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน
 • ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด (แล้วแต่กรณี)

ลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 

 • พักชำระหนี้ สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน
 • ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด
ลูกค้าสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ Krungsri Call Center 1572 และสาขาของธนาคารกรุงศรีทั่วประเทศ
ธ.ยูโอบี
  ลูกหนี้สินเชื่อเพื่อธุรกิจ
 • พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
 • ลดดอกเบี้ยและค่าปรับ
 • ผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระเงินกู้ เช่น ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระรายงวด ขยายระยะเวลาการชำระเงินกู้ เป็นต้น

ลูกหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัย 

 • พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
 • ลดดอกเบี้ยและค่าปรับ
 • ผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระเงินกู้ เช่น ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระรายงวด ขยายระยะเวลาการชำระเงินกู้ เป็นต้น

ลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล

 • ลดดอกเบี้ยและค่าปรับ
 • ผ่อนผันจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระ
เบอร์ติดต่อสอบถาม
​0 2285 1555
ธ.ทิสโก้

ลูกหนี้ธุรกิจ

– พิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือเป็นรายกรณี

ลูกหนี้รายย่อย

– ผ่อนปรนการชำระเงินต้นชั่วคราวไม่เกิน 6 เดือน

– ลดภาระการผ่อนชำระ

– ขยายระยะเวลาการชำระหนี้

– ลดค่าธรรมเนียม

เบอร์ติดต่อสอบถาม
0 2080 6000
หรือ 0 2633 6000
​ธ.ธนชาต

​ลูกหนี้รายย่อย

 • สินเชื่อรถยนต์ใหม่ ,สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว และสินเชื่อรถแลกเงิน : พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน (Skip payment) และ/หรือขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 96 งวด*
 • สินเชื่อเล่มแลกเงิน : พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 60 วัน
 • สินเชื่อบ้านธนชาต : พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน*
 • สินเชื่อบุคคลธนชาต : พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน*
 • บัตรเครดิตธนชาต : ลดยอดชำระขั้นต่ำเหลือ 5% หรือ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน*
 • บัตรกดเงินสด Flash Plus ลดยอดชำระขั้นต่ำเหลือ 1% หรือ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน*

* ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ลูกค้าธุรกิจ

 • สินเชื่อ SMEs รายย่อย
  – Term loan : พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน
  – O/D ลดอัตราดอกเบี้ยลง 1.50% จากสัญญาเดิม ระยะเวลา 3 เดือน (ยกเว้น O/D ที่มีเงินฝากเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน)
 • สินเชื่อลูกค้ารายใหญ่
  – Term loan : พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน หรือ ขยายเวลาเงินกู้สูงสุด 6 เดือน
  – Short term loan (Working Capital & Trade Finance): ขยายเวลาชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน
>>อ่านรายละเอียด
​เบอร์ติดต่อสอบถาม 1770
​ธ.ทหารไทย

​ลูกหนี้รายย่อย

 • สินเชื่อบ้าน: พักชำระหนี้ (เงินต้นและดอกเบี้ย) ได้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน และเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ
 • สินเชื่อบัตรเครดิต: ยกเว้นการชำระยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิต เป็นเวลา 3 รอบบัญชี นับจากวันที่ลูกค้าโทรติดต่อเข้ามาแจ้งความประสงค์ โดยลูกค้าสามารถเริ่มชำระยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต ตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4 เป็นต้นไป
 • สินเชื่อบุคคล:
  – พักชำระหนี้ (เงินต้น ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)) ได้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน และเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ
  – ขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้เพิ่มขึ้นอีก 3 เดือน หรือ จนกว่าจะชำระคืนเงินต้น พร้อมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ครบถ้วน
 • บัตรกดเงินสด: ยกเว้นการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ได้สูงสุดไม่เกิน 3 รอบบัญชี ตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4 ลูกค้ากลับมาชำระหนี้ตามปกติ

ลูกหนี้ธุรกิจ

สินเชื่อลูกค้า SME

 • พักชำระหนี้เงินต้นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน (6-month grace period) และขยายเวลาชำระหนี้ออกไปอีก 6 เดือน
 • วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) ลดอัตราดอกเบี้ยลง 1.50% จากสัญญาสินเชื่อปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

สินเชื่อลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่

 • กรณีมีวงเงินกู้ระยะยาว (Term Loan) ขอพักชำระเงินต้นได้สูงสุด 6 เดือนและขอขยายเวลาการผ่อนชำระออกไปได้อีก 6 เดือน สูงสุดได้ 2 ครั้ง รวม 12 เดือน (ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร)
 • กรณีมีวงเงินกู้ระยะสั้น ODB, O/D, RPN ธนาคารขยายเวลาชำระเงินให้ 3 เดือน สูงสุดได้ 2 ครั้ง รวม 6 เดือน และอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 • กรณีมีวงเงินกู้ Trade Finance ธนาคารขยายเวลาพักชำระเงินให้ 3 เดือน สูงสุดได้ 2 ครั้ง รวม 6 เดือน
 • กรณีมีวงเงินกู้ LC: Letter of Credit ที่ครบกำหนดชำระเงิน สามารถแปลงวงเงิน LC เป็นวงเงิน TR ได้ โดยมีอายุวงเงิน TR ไม่เกิน 6 เดือน

ระยะเวลาโครงการ: 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2563

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
มาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อเพื่อลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่

 • เป็นลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า
 • ประกอบธุรกิจบริการท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ธุรกิจร้านค้าปลีกสำหรับนักท่องเที่ยว,ธุรกิจผลิตภัณฑ์การเกษตร, ธุรกิจการขนส่ง, ธุรกิจเช่ารถ หรือธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
>>อ่านรายละเอียดช่องทางการขอเข้าร่วมโครงการ:ธนาคาร ทีเอ็มบี ทุกสาขา หรือ TMB Contact Center 1558

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่องทางการขอเข้าร่วมโครงการ:
ผู้บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ TMB
TMB Corporate Call Center 0 2643 7000

ธ.เกียรตินาคิน

​ลูกหนี้ธุรกิจ  (ธุรกิจอพาร์ตเมนต์โรงแรม)

 • พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุด 18 เดือน

ลูกหนี้รายย่อย

 • พักชำระหนี้สูงสุด 6 เดือน
 • ส่วนลดดอกเบี้ย
 • ขยายระยะเวลาชำระหนี้
>>อ่านรายละเอียด
เบอร์ติดต่อสอบถาม
0 2165 5555
ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)

สำหรับลูกค้าองค์กรระดับใหญ่ ธนาคารจะพิจารณามาตรการการให้ความช่วยเหลือตามระดับผลกระทบเป็นรายกรณี ดังนี้

 • พักชำระหนี้เงินต้น และ/หรือปรับลดดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาสูงสุด 12 เดือน
 • ผ่อนปรนเงื่อนไขสำหรับวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเป็นระยะเวลาสูงสุด 6 เดือน
>>อ่านรายละเอียด​โทร. : 0 2724 4000

 

ธ.ไอซีบีซี (ไทย)
 • ผ่อนปรนการชำระหนี้เงินต้นชั่วคราวเป็นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน ทั้งลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคลธรรมดา*
 • เพิ่มวงเงินสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือการดำเนินธุรกิจของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ*
 • ผ่อนปรนอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตที่ได้รับผลกระทบ*

หมายเหตุ *ธนาคารจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกค้าปัจจุบันของธนาคารเป็นรายกรณี

>>อ่านรายละเอียดโทร. : ​0 2629 5588

 

ธ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์

​ลูกหนี้ธุรกิจและลูกหนี้รายย่อย

 • ผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระ เช่น ปลอดเงินต้นสูงสุด 12 เดือน และ ขยายระยะเวลาเงินกู้ เพื่อให้ภาระการผ่อนชำระลดลงหลังหมดช่วงปลอดเงินต้น
 • สนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม
 • ลดดอกเบี้ยให้ลูกค้าในช่วงที่มีปัญหา สูงสุดไม่้เกิน 12 เดือน โดยพิจารณาเป็นรายๆไป
 • ช่วยเหลืออื่นๆ ตามที่เห็นสมควรโดยพิจารณาเป็นรายๆ ไป
 
>>อ่านรายละเอียด
โทร. : 0 2359 0000
หรือ 1327
ธ.ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
ลูกหนี้ไมโคร / นาโนไฟแนซ์ / ไมโคร SMEs / บุุคคล ทุกผลิตภัณฑ์

1. ลดการผ่อนชำระหนี้

 • พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน จากนั้นขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 24 เดือน
 • ขยายระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 24 เดือน(สามารถลดชำระค่างวด หรือชำระเฉพาะดอกเบี้ย หรือ เงินต้นได้)

2. เสริมสภาพคล่ิอง

 • ให้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม 2 แสน – 30 ล้านบาท ผ่อนชำระไม่เกิน 8 ปี
 • ระยะเวลารับสมัครสินเชื่อ 1 มีนาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

3. ลดค่าธรรมเนียมตีโอนทรัพย์ชำระหนี้ที่กรมที่ดินเหลือ 0.01%

ช่องทางการติดต่อ

1.      โครงการความช่วยเหลือ โทร 0 2203 6500

กด 1  สินเชื่อไมโครเอสเอ็มอี/ สินเชื่อบุคคล (ทุกผลิตภัณฑ์)

กด 2  สินเชื่อนาโนและไมโครไฟแนนซ์ (ทุกผลิตภัณฑ์)

2.      Call Center โทร 0 2697 5454

3.      สาขา สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย และสำนักงานนาโนเครดิต ของธนาคารทุกแห่ง

ธ.ซีไอเอ็มบี (ไทย)

มาตรการสำหรับลูกค้ารายย่อย

 • ผ่อนปรนการผ่อนชำระค่างวดชั่วคราว
 • ลดภาระการผ่อนชำระ
 • ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้

มาตรสำหรับลูกค้าธุรกิจ

 • กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ที่ดูแลท่าน

>>อ่านรายละเอียด

โทร. : 02-626-7777

ธ.เอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ANZ Bank (Thai) Public Company Limited has procedures that provide a framework for managing customers in distress. This framework aligns to our Purpose and Values and endeavours to achieve balanced and sustainable outcomes for both the customer and the Bank.

Any customer requiring our support can contact the concerned relationship managers via telephone number + 66 2 263 9756

​ธ.แห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

​ลูกค้าธุรกิจและลูกค้ารายย่อยสินเชื่อบ้าน

 • หยุดพักชำระเงินต้นเป็นเวลา 6 เดือน (สามารถขยายระยะเวลาหยุดพักชำระเงินต้นได้สูงสุด 12 เดือน)
 • ทั้งนี้การช่วยเหลือทางการเงินขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและดุลยพินิจตามที่ธนาคารกำหนด

​ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาของธนาคาร หรือ สำนักงานใหญ่  โทร. +66 2 281 1010 ต่อ 2510 หรือ 2520 (คุณสรพงษ์ หรือคุณพีระพงศ์ ฝ่ายลูกค้าธุรกิจ) และต่อ 2555 หรือ 2919 (คุณธิติกร หรือคุณนิวิมา ฝ่ายสินเชื่อบ้าน)

ธ.เมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

​ธนาคารมีมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านสภาพคล่องหรือเร่งรัดการปรับโครงสร้างหนี้ให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก โดยลูกค้าสามารถขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลบัญชีของคุณ  นอกจากนี้ธนาคารยังช่วยลูกค้ายื่นขอเงินทุนค้ำประกันสินเชื่อเพิ่มเติมจากกองทุนรับประกันสินเชื่อต่างประเทศ (OCGF) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารสำหรับแนวทางการให้ความช่วยเหลือจะพิจารณาเป็นรายกรณี

>>อ่านรายละเอียด

​หมายเลขติดต่อ : สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพ) 02-259-2000

สาขาชลบุรี: 038-192-158-160

สาขาบางนา: 02-398-6161

สาขาบ้านโป่ง: 032-222-882

สาขาระยอง: 033-211-188

ธ.ออมสิน

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ลูกค้ารายย่อย/ สินเชื่อบุคคล/ สินเชื่อ SMEs/ สินเชื่อธุรกิจ

 • พักเงินต้น 2 ปี จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน 50%-100%
 • ขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 4 ปี และ Cash back 20 % ให้แก่ลูกหนี้ที่ชำระดอกเบี้ย 100% เมื่อชำระหนี้ได้ตามสัญญาทุก 6 เดือน เป็นเวลา 1 ปี ทั้งนี้เมื่อคืนเงิน (Cash back) แล้วดอกเบี้ยที่ธนาคารได้รับชำระ ต้องไม่ต่ำกว่า 4% ต่อปี (ระยะเวลาลงทะเบียน 16 มีนาคม 2563  – 30 มิถุนายน 2563)
 • ให้ลูกค้าเดิมกู้วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ไม่ต้องมีหลักประกัน ดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อเดือน (Flat rate) ปลอดชำระ 6 เดือน ชำระคืนเงินกู้ ไม่เกิน 5 ปี (ระยะเวลา 16 มีนาคม 2563  – 31 ตุลาคม 2563)

ลูกค้าบัตรเครดิต และสินเชื่อบัตรเงินสด

 • ลูกค้าธนาคารออมสิน (ไม่เป็นหนี้ค้างชำระเกิน 90 วัน) :
  • ปรับลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำบัตรเครดิต ลดเหลือ 5%
  • สินเชื่อบัตรเงินสด ลดเหลือ 3% (ระยะเวลา 1 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2563)
 • โครงการ Refinance ลูกหนี้ดี สินเชื่อบัตรเครดิต โดยรวม    หนี้ตั้งแต่ 1 สถาบันการเงินขึ้นไป ให้มารวมหนี้ไว้ที่ธนาคารออมสิน โดยลูกค้าต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีย้อนหลัง 12 เดือน และไม่มีประวัติการผ่อนชำระล่าช้ามากกว่า 30 วัน โดยมีอัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ย 8.5% – 10.5% ต่อปี วงเงินสูงสุด 100,000 บาท ระยะเวลาผ่อนสูงสุด 4 ปี (ระยะเวลาโครงการ 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2563)
 • ลูกค้าธนาคารออมสินที่ค้างชำระ เปลี่ยนหนี้บัตรเครดิต และบัตรเงินสดเป็นเงินกู้ที่มีระยะเวลาผ่อนชำระ และลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 8.5% – 10.5%  ระยะเวลาผ่อน 4 ปี (ระยะเวลาลงทะเบียน 16 มีนาคม 2563  – 30 มิถุนายน 2563)
 
ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

​มาตรการช่วยเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง

 • เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง ขยายเวลาชำระหนี้เดิมออกไป 2 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2564
 • โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง
  ปี 2563 วงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท เกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งสามารถกู้
  เพื่อลงทุนได้รายละไม่เกิน 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก 0%
  ส่วนปีที่ 3 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR-2% (ปัจจุบัน MRR= 6.875%)
  กำหนดชำระคืนไม่เกิน 10 ปี สนับสนุนสินเชื่อตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2563
   มาตราการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
 • ครอบคลุมลูกหนี้เกษตรกร บุคคล ผู้ประกอบการและสถาบัน
 • ขยายระยะเวลาชำระหนี้ ไม่เกิน 20 ปี ปลอดเงินต้นไม่เกิน 3 ปีแรก
 • ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
 • ให้สินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือค่าใช้จ่ายประกอบอาชีพ
 
โทร. 0 2555 0555
ธ.อาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย (สงครามการค้า ภัยแล้ง และจาก COVID-19) 

1. กรณีอยู่ระหว่างใช้อัตราดอกเบี้ยตามโปรโมชั่น ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน (รายละเอียด 1)

2. กรณีพ้นระยะการใช้อัตราดอกเบี้ยตามโปรโมชั่น ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน แบ่งเป็น (รายละเอียด 1)

 • กลุ่มลูกค้ารายย่อย/สวัสดิการ ใช้อัตราดอกเบี้ย MRR-1.25% ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
 • กลุ่มลูกค้าแฟลต ใช้อัตราดอกเบี้ย MLR-1.25% ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน

3. ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน โดยลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 1.00% ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือน (รายละเอียด 2)

 

ธ.เพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)

มาตรการลดภาระผู้ส่งออกไทย สู้ภัยไวรัสโคโรนา

ด้านสินเชื่อ
 • พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 6 เดือน รวมทั้งขยายระยะเวลาให้ต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงิน (รวมอายุตั๋วเดิมไม่เกิน 360 วัน)
 • ขยายระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดได้สูงสุด 5 ปี สำหรับลูกค้าที่มีการค้ำประกันสินเชื่อโดย บสย. PGS ระยะที่ 5-7 โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม
 • ระยะเวลาให้บริการ 4 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2563
ด้านรับประกันการส่งออก
 • ขยายเทอมการชำระเงินที่ให้ความคุ้มครองสำหรับลูกค้าประกันการส่งออก ที่มีการส่งออกไปยังผู้ซื้อในประเทศจีน โดยไม่คิดค่าเบี้ยประกันเพิ่ม กรณีขยายเทอมไม่เกิน 180 วัน (หากขยายเกิน 180 วันแต่ไม่เกิน 270 วัน จะเรียกเก็บเบี้ยประกันเพียง 50%)
 • เพิ่มความคุ้มครองให้กับการส่งออกสินค้าเน่าเสียง่ายในกรณีที่ผู้ซื้อในประเทศจีนไม่รับมอบสินค้าเป็นกรณีพิเศษ ในอัตรา 50% ของมูลค่าใบกำกับสินค้า ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงินรับประกัน
 • ลดระยะเวลาการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน
 • ระยะเวลาให้บริการ 4 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2563

มาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ด้านสินเชื่อ
 • วงเงินกู้ระยะยาวเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ หรือเพื่อต่อเติมปรับปรุงโรงงาน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อราย ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 7 ปี หลักประกันขั้นต่ำ 40% สำหรับกลุ่มลูกค้า SMEs ใช้ บสย. ค้ำประกันได้ (โครงการ PGS 8) อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก 2.00% ระยะเวลาให้บริการ 31 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563

>>อ่านรายละเอียด 1

>>อ่านรายละเอียด 2

​โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ต่อ 4120-4

​ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)
มาตรการด่วนช่วยเหลือ SMEs ไทยจากผลกระทบไวรัสโคโรนา
 • พักชำระหนี้เงินต้นเฉพาะบัญชีสินเชื่อระยะยาวสูงสุด 12 เดือน และให้ลูกหนี้ชำระเฉพาะดอกเบี้ย
 • ขยายระยะเวลาชำระหนี้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ธุรกิจ และขยายระยะเวลาค้ำประกันสำหรับลูกหนี้ที่มี บสย. ค้ำประกันโครงการ PGS5 – PGS7 ออกไปอีก 5 ปี โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
 • ให้สินเชื่อใหม่เพื่อเสริมสภาพคล่องคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ นิติบุคคล 3% ต่อปี ใน 3 ปีแรก วงเงิน 1.0 ลบ. ต่อราย และบุคคลธรรมดา 5 % ต่อปีใน 3ปีแรก วงเงิน 0.5 ลบ. ต่อราย ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 7 ปี
​ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.)
มาตรการช่วยเหลือลูกค้าสิน​เชื่อธุรกิจและสินเชื่อบุคคล

ที่ได้รับผลกระทบภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

 • พักชำระหนี้เงินต้นและชำระเฉพาะกำไรนานสูงสุด 12 เดือน
 • ยกเว้นค่าชดเชย ค่าผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้น
 • ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบรุนแรง โดยจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมเป็นรายกรณี
 • ยื่นคำขอตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ สาขาของธนาคารทั่วประเทศ โดยมีระยะเวลาดำเนินการตามมาตรการและจัดทำนิติกรรมไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2564
มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการลูกค้ารายเดิม หรือ ลูกค้ารายใหม่

ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากโควิด 19

 • ให้สินเชื่ออัตรากำไรเริ่มต้น 2% ต่อปี ใน 2 ปีแรก เพื่อเสริมสภาพคล่องและลงทุน
 • ทั้งนี้ การช่วยเหลือทางการเงินขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและดุลยพินิจตามที่ธนาคารกำหนด
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

มาตรการพักการชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อเป็นระยะเวลา 12 เดือน
สำหรับลูกค้า SMEs เดิม ของ บสย. ในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
ได้แก่ ธุรกิจบริการท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก หรือธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และเป็นลูกค้า บสย. ที่ถึงกำหนดชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อ ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2563

มาตรการขยายระยะเวลาการค้ำประกันโครงการค้ำประกัน PGS 5-7
ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนานสูงสุด 5 ปี และไม่คิดค่าธรรมเนียมในช่วงเวลาต่อขยาย

มาตรการ “ต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย”
สำหรับลูกค้า SMEs ที่ต้องการสินเชือ่ใหม่และได้รับการผ่อนปรับเงื่อนไขชำระหนี้

 • ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 2 ปี
 • วงเงินค้ำประกันสูงสุด 30 ลบ.ต่อราย
 • สินเชื่อใหม่ได้รับการค้ำประกันความเสียหาย เพิ่มขึ้นเป็น 40% ของสถาบันการเงิน
 
LINE : @doctor.tcg
โทร. : 0 2890 9999

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)

   มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)

มาตรการที่ 1 : ปรับลดดอกเบี้ยเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่มีนาคม – สิงหาคม 2563

มาตรการที่ 2 : ปรับลดค่างวดร้อยละ 50 ของค่างวดที่กำหนดไว้เดิม เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่มีนาคม – สิงหาคม 2563

มาตรการที่ 3 : พักชำระหนี้เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่มีนาคม – สิงหาคม 2563

ยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ธ.ซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.

ลูกหนี้รายย่อย (บัตรเครดิตซิตี้ บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต และสินเชื่อบุคคลซิตี้)

 • ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 • ผ่อนผันยกเว้นดอกเบี้ยและค่าติดตามทวงถามหนี้จากหนี้ที่ค้างชำระ
 • ผ่อนผันลดอัตราดอกเบี้ยลงจากอัตราปกติและลดจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระ (กรณีมีความประสงค์ที่จะปิดสินเชื่อบัตรเครดิตซิตี้ หรือสินเชื่อซิตี้ เรดดี้เครดิต)

หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและบริษัทในเครือกำหนด

 

ลูกหนี้ธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกหนี้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 • พิจารณาขยายระยะเวลาการชำระหนี้ของสินเชื่อคงค้างเป็นรายกรณี
 • พิจารณาเพิ่ม credit facilities เพื่อช่วยเหลือสภาพคล่องเป็นรายกรณีตามนโยบายของธนาคาร

​บัตรเครดิตซิตี้ และ บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต

เบอร์ติดต่อสอบถาม  1588

 

สินเชื่อบุคคลซิตี้

เบอร์ติดต่อสอบถาม 02-232-4224

 

Citi Service

เบอร์ติดต่อสอบถาม 02-232-4200

ธ.ดอยซ์แบงก์

​Deutsche Bank AG, Bangkok Branch is open to look into requests from clients in order to support them in the currently more volatile environment (e.g. re additional funding requirements, amendment of terms & conditions). Considering such requests is integral part of our strategy to put the client’s needs at the centre for our decisions.

​Please kindly contact your responsible relationship managers for more details. dbbk.mnccoverage@list.db.com

ธ.เจพีมอร์แกน เชส

ธนาคารมีแนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นรายกรณี

เบอร์ติดต่อสอบถามคือ 02 684 2000

ธ.มิซูโฮ จำกัด

ธนาคารจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกค้าปัจจุบันของธนาคารเป็นรายกรณี

 

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของท่าน หรือ Call Center 0 2002 0222

แต่ถ้าหากท่านใดมีแพลนจะออกรถแล้วต้องการประหยัดงบ ด้วยการซื้อรถมือสอง แล้วละก็แต่ยังไม่มีรถที่ถูกใจ เราขอแนะนำ Apple luxury car (โชว์รูมรถหรูมือสอง) ที่รวม “รถหรูมือสอง” ไว้มากที่สุด คุณภาพดี ราคามิตรภาพ พร้อมโปรโมชั่น และบริการหลังการขายอีกต่างๆมากมาย หรือว่าจะเป็น “รถบ้านมือสอง” ทั่วไปเราก็มีรับรอง รถยนต์มือสอง คุ้มค่ากว่าที่คิดอย่างแน่นอน

อ่านเพิ่มเติม >> โตโยต้า ห่วงใยชาวไทย ชวนนำรถมาทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัส Cocid-19 ฟรี..!!

อ่านเพิ่มเติม >> “ไวรัสโคโรนา” หรือ “โควิด-19” คืออะไร? อาการเป็นอย่างไร?

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย

Tags : , , ,
แสดงความคิดเห็น